1. Poniższe warunki gwarancji są zgodne z Ustawą z dn. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Gwarantem jest Autoryzowany Warsztat Montażu montujący instalację.
 3. Podstawą do reklamacji jest ważna karta gwarancyjna.
 4. Gwarancja na gumowe elementy reduktora udzielana jest na 50 tys. km, a na pozostałe elementy instalacji – na 24 miesiące bez limitu kilometrów.( lub 5 lat w instalacji z serii ExclusivLine)
 • W przypadku wymiany elementu instalacji na nowy okres gwarancji na dany element biegnie na nowo.
 • W przypadku wystąpienia usterki i nie powiadomienia o niej Gwaranta w ciągu dwóch miesięcy, Użytkownik traci gwarancję.

 

 1. Warunkiem uzyskania gwarancji jest:
 • uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: „przystosowany do zasilania gazem” lub: „gaz” w ciągu 30 dni od daty montażu instalacji gazowej.
 • wykonanie bezpłatnego obowiązkowego przeglądu instalacji po przejechaniu 1000 km (±500 km).
 • wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.
 1. Instalacja gazowa podlega corocznemu obowiązkowemu przeglądowi na Stacji Kontroli Pojazdów.
 2. Wszystkie elementy instalacji spełniają wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami homologacyjnymi i technicznymi (Dz. U. 44/95, Dz. U. 91/99, Dz. U. 74/2000).
 3. Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie usterki instalacji gazowej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
 4. Sposób naprawy ustala Gwarant.
 5. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, jeżeli trwa dłużej niż 3 dni.
 6. W przypadku braku możliwości naprawy wymianie podlega wadliwy element instalacji.
 7. Po wykonaniu trzech napraw wadliwego elementu podlega on wymianie na nowy. Nie dotyczy to regulacji i normalnych czynności obsługowych.
 8. Gwarancji nie podlegają:
 • Części i elementy uszkodzone mechanicznie.
 • Uszkodzenia spowodowane błędami w połączeniach (np. elektrycznych).
 • Części i elementy zamontowane niezgodnie ze wskazówkami producenta instalacji.
 • Uszkodzenia spowodowane złą jakością gazu.
 • Części i elementy zamontowane przez zakład nie posiadający uprawnień do montażu (homologacji).
 • Usterki i uszkodzenia spowodowane niewłaściwą regulacją silnika i niewłaściwą praca silnika na benzynie.
 • Usterki i uszkodzenia spowodowane niewłaściwą pracą innych układów silnika, instalacji elektrycznej, układu chłodzenia, sondy lambda itd.
 • Filtry gazu.
 • Regulacje instalacji gazowej.
 • Usterki i uszkodzenia spowodowane wybuchami w kolektorze ssącym.

Uwaga: Tylko instalacje gazowe z wtryskiem gazu zabezpieczają przed możliwością wybuchu mieszanki gazowo-powietrznej w kolektorze ssącym.

 1. Koszty regulacji i napraw instalacji spowodowane przyczynami opisanymi w pkt. 12 ponosi Użytkownik.
 2. Koszt dojazdu do Gwaranta ponosi Użytkownik.
 3. Dodatkowe warunki uzgodnione między Gwarantem a Klientem (tu możecie państwo ustalić dodatkowe warunki t.j przedłużenie gwarancji o kolejne 12 mies. )
 4. Pozostałe kwestie nie objęte niniejszą gwarancją regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku demontażu instalacji na życzenie Klienta, Klient ponosi koszt demontażu.
 6. Zmiana konfiguracji instalacji LPG jest możliwa za pisemną zgodą klienta.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.